Dialektisk materialisme og vitenskap

Enhver politisk bevegelse, parti, til og med ethvert utsagn forholder seg bevisst eller ubevisst til en slags  filosofi eller verdensanskuelse. Vi marxister vil forandre samfunnet radikalt, for at det skal lykkes krever det at vi har en så god forståelse for verden og samfunnet som mulig– et sett med ekstremt klare og presise filosofiske prinsipper som tilsammen utgjør et system.

Som Lenin sa består marxismen av tre komponenter og dialektisk materialisme er en av dem. Den marxistiske metoden er dialektisk og studerer objektet i sin utvikling og sammenheng med de materielle omgivelsene og ikke i en statisk isolasjon. Den dialektiske materialismens idéer, som baserer seg på filosofiens største tenkere, er ikke et sett med faste dogmer, men et sett med verktøy og allmenne prinsipper for å analysere verden materialistisk og vitenskapelig.

Den dialektiske materialismens grunnsatser er: at alt som eksisterer er materielt og springer ut fra materie; at materien er i en stadig prosess av forandring; og at all materie er sammenkoblet og gjensidig avhengig med all annen materie.

For forandre samfunnet, så kan ikke det gjøres vilkårlig. Den menneskelige viljen hersker nemlig ikke over naturen, det er våre idéer og tanker som springer ut av naturens materielle lover. Vi må prøve å forstå lovene bak et samfunns forandring. Ved å følge studieguiden i dialektisk materialisme vil leseren bli kjent med denne måten å betrakte verden på, for at leseren også kan begynne å ta til seg marxismens idéer.


Nivå 1. Grunnleggende orientering

[EN] Dialectical materialism – John Pickard

[EN] What is Dialectical Materialism? A Study Guide – Rob Sewell

Den materialistiske dialektismes ABC – Lev Trotskij

Nivå 2. Dialektisk materialisme og vitenskap

[EN] En introduksjon til dialektisk materialisme – Alan Woods and Rob Sewell

[EN] Introduksjon til «Den Materialistiske Dialektikkens ABC» – Rob Sewell

[EN] Chaos, Science, and Marxism – Daniel Morley

[EN] Introduction to the German Edition of «Reason in Revolt» – Alan Woods

[EN] Reason in Revolt – Ted Grant and Alan Woods

Nivå 3. Marxisme og evolusjon

[EN] The origins of our species – Rob Sewell

[EN] Engels and Human Development – John Pickard

[EN] The Part played by Labour in the Transition from Ape to Man – Friedrich Engels

Nivå 4. Filosofiens historie

[EN] The History of Philosophy – Alan Woods

Lyd og video – grunnleggende

[EN] The History of Philosophy – Alan Woods

[EN] Philosophy and Dialectics – Daniel Morley

[EN] Marx, Hegel, and Dialectics – Daniel Morley

[EN] The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man – John Pickard

[EN] Marxism and Science – John Pickard


Fordypning

For deg som allerede har en god forståelse for de ovennevnte verk og marxismen for øvrig.

Nivå 5. Dialektikkens prinsipper og metoder

Teser om Feuerbach – Karl Marx

[EN] Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy

[EN] Marx and Engels letters on dialectics (Alle er ikke like relevante)

Nivå 6. Engels om naturen

[EN] Dialectics of nature – Friedrich Engels

Nivå 7. Mer avanserte tekster om dialektisk materialisme

[EN] The German Ideology – Karl Marx

[EN] Anti-Dühring, Første avsnitt: Philosophy – Friedrich Engels

[EN] Notes on Paulsen’s «Introduction to Philosophy» – Lenin

Nivå 8. Enda mer avanserte tekster om dialektisk materialisme

[EN] Conspectus of Hegel’s «The Science of Logic» – Lenin

[EN] Materialism and Empirio-criticism