IMT’s verdensskole 2019 feirer 100-års jubileet for den Kommunistiske Internasjonale

I løpet av uken fra den 23. til den 30. juli, deltok marxister fra hele verden i den Internasjonale Marxistiske Tendens verdensskole i Nord Italia. Deltakerne kom så fjernt fra som Pakistan, Canada, Mexico, Brasil, Venezuela og Sør-Afrika. Fra Europa var det bl.a. deltakere fra Storbritannia, Italia, Frankrike, Spania, Tyskland, Sveits, Sverige, Jugoslavia og mange andre stedet. I alt deltok omkring 400 kamerater fra hele verden i denne spennende begivenheten.

Temaet for uken var feiringen av hundreåret for Komintern, Kommunistiske Internasjonale (også kjent som 3. Internasjonale), som ble grunnlagt i 1919. Komintern ble dannet av Lenin og bolsjevikene i kjølvannet av den russiske revolusjonen og den revolusjonære bølgen som strømmet over Europa etter første verdenskrig. Internasjonalen ble opprettet som resultat av den nasjonal-reformistiske degenerasjonen av den andre internasjonale, hvis lederskap hadde tillatt den ”store” krigen å finne sted ved å støtte de imperialistiske herskende klassene i deres egne land.

Rundt 400 kamerater og sympatisører deltok på verdens skolen i 2019, Hvor temaet var hundreårsjubileet til tredje internasjonalen.
Bilde: Socialist Appeal

Etter Lenins død degenerte også den tredje internasjonale under Zinoviev og Stalins lederskap. Men likevel så bydde debattene fra den Kommunistiske Internasjonales første fem år på viktige leksjoner for dem som i dag, ønsker å velte kapitalismen. Både Kominterns suksesser og feil ble presentert for kameratene uken gjennom.

Det var en rekke av interessante opplegg i løpet av uken, som beskjeftiget seg med en stor variasjon av emner. Mange av disse var knyttet til temaet om Komintern, med diskusjoner av de teoretiske, politiske og taktiske posisjonene som kommunistene tok. Emnerne inkluderte ekstremt engasjerende opplegg og debatter om: det nasjonale spørsmål og koloniale revolusjoner, Lenins bok ”venstrekommunismen: en barnesykdom” og enhetsfronttaktikken, Kommunistiske Internasjonale og kvinners frigjøring, samt leksjonene fra den Zinovievistisk-Stalinistiske degenerasjonen av Komintern.

WS 2019 main Image Socialist Appeal

Alan Woods introduserte åpningsdiskusjonen om verdensperspektiver, og erklærte at kapitalismen vil møte et dårlig år! Bilde: Socialist Appeal

”En særlig aktuell diskusjon” kommenterte Aaron fra Warwick i Storbritannia, ”var den omkring Marxisme og det nasjonale spørsmålet og de koloniale revolusjonene. Dette er særligt relevant når man ser på de eks-koloniale landenes nåværende tilstand, der de stadig lider under arven fra vestlig imperialisme, arbitrære grensesettelser, og fortsatt økonomisk utnyttelse av verdens avanserte kapitalistiske land.”

Perspektiver for verdensrevolusjonen

Verdensskolen begynte, som sedvanlig, med bidrag fra kamerater fra hele verden om det internasjonale perspektivet for revolusjon. Kamerater ga beretninger om de kaotiske begivenhetene, som foregår i deres respektive land, hvilket beviser den marxistiske analyse om at massebevegelser blant arbeidere og unge alle stedet bryter frem til overflaten.

Alan Woods introduserte diskusjonen ved å gjøre det klart for alle at 2019 vil bli et særdeles dårlig år for verdenskapitalismen. Et av de mest bemerkelsesverdige fenomener på verdensplan, poengterte Alan, er hvordan den herskende klassen i land som Storbritannia, USA og Brasil har mistet kontrollen over den politiske situasjon til upålitelige demagoger som Boris Johnson, Trump og Bolsonaro. Dette har skapt en dyp politisk krise for etablissementet, hvor en splittelse begynner å oppstå i toppen – et tegn som ofte forvarsler revolusjon.

På den andre siden, poengterte Alan, innebærer kapitalismens krise at kapitalistklassen ikke lengre kan gi reformer som tidligere. Krisen i kapitalismen medfører derfor også en krise i reformismen. Derfor vil arbeiderklassen i økende omfang søke mot revolusjonens vei.

Begivenheter som den massive og radikale internasjonale studentstreiken mot klimaforandringer, konkluderte Alan, er en indikasjon på den retningen begivenhetene beveger seg, hvor en ny generasjon reiser seg og forlanger fundamentale systemiske forandringer. Kapitalismen dreper bokstaveligt talt vår planet og truer selve livets overlevelse på Jorden. Den eneste løsning er en sosialistisk revolusjon.

“The Great Betrayal”

På IMT’s verdensskole ble også Alan Woods nye bok lansert: ”Spain’s Revolution Against Franco – the Great Betrayal”. Francos fall i Spania i 1970-årene er en begivenhet som kun sjeldent diskuteres i de fleste politiske sirkler – fordi det, i virkeligheten var en revolusjonær arbeiderbevegelse.

De reformistiske og stalinistiske ledernes forræderi i hva som nå refereres til som ”den spanske overgangen”, banet vei for gjenopprettelsen av monarkiet og den fortsatte eksistensen av det reaksjonære francoistiske regimet i toppen av det spanske etablissementet.

Der var stor entusiasme på verdensskolen over denne utrolige nye boken, som ikke bare gir en førstehånds skildring av de revolusjonære begivenhetene, men også en dyptgående analyse av leksjonene for marxister og revolusjonære i dag. De 100 tilgjengelige kopiene ble hurtig utsolgt, men bare rolig, man kan bestille en kopi online fra Wellred Books!

Krise i Europa

Utover alle disse spennende innslagene, var der også flere opplegg som dekket emner om marxistisk teori, historie og nåtidige begivenheter. Disse inkluderte introduserende diskusjoner om marxistisk økonomi, marxistisk filosofi og det marxistiske synet på historie, foruten et opplegg om den politiske og økonomiske krisen som strømmer over Europa og Storbritannia.

Dora fra UCL (University College London)  ga denne rapporten om krisen i den europeiske unionen:

”Til dette opplegget diskuterte vi de økonomiske dynamikkene i prosessen med europeisk integrasjon. Det opprinnelige prosjektet, som den franske herskende klassen ønsket – en union politisk dominert av dem selv, og med Tyskland fungerende som et økonomisk powerhouse – er smeltet vekk av den maktfulle tyske imperialismen. Under kapitalisme og innenfor EU kan det ikke være tale om frihet og demokrati, så lenge kapitalen hersker.

”Vi diskuterte også splittelsen på venstrefløyen i mange land angående spørsmålet om EU, kanskje mest markant uttrykt i Storbritannia. Adskillige innlegg i diskusjonen poengterte at Brexit fundamentalt sett uttrykker en splittelse i den herskende klassen, og at vi som marxister ikke skal underordne våres politikk til noen av fløyene i den herskende klasse.

”Vi må avvise påstanden om at EU er en progressiv institusjon, og bekjempe illusjonen blant dem som forlanger å forbli i EU for å reformere den. Men vi må likeledes avvise de konservatives brexit-retorikk, med dens sjåvinistiske hyl om en tilbakevending til nasjonal suverenitet. Som Marx erklærte i Det Kommunistiske Manifest – ”Proletarer i alle land, foren dere!” Innenfor eller utenfor EU, er vår oppgave å avskaffe kapitalismen og kjempe for den sosialistiske omveltningen av samfunnet.”

Powered by flickr embed.

Eleanor fra Norwich i Storbritannia  gav imidlertid denne rapporten fra diskusjonen om det marxistiske synet på historie:

”I en utrolig givende diskusjon om historisk materialisme, ble mange av kapitalistenes falske påstander avlivet ved hjelp av en vitenskapelig analyse av fortiden. For eksempel er en av de mest alminnelige angrepene på sosialisme at det er mot den ’menneskelige natur’, fordi mennesker tilsynelatende er egoistiske av natur. Men for hundretusen år siden var ikke dette tilfelle. Det fantes ingen privat eiendom, utover et par få personlige eiendeler. Som Engels skrev, så var det først da mennesket utviklet landbruket omkring 12.000 f.v.t. – da det for første gang skapte et overskudd – at klasser oppstod i samfunnet, sentrert omkring spørsmålet om hvem som skulle kontrollere overskuddet.

”Igjennom det meste av menneskets historie var det derfor ikke i vår ’natur’ å være grådige og hamstre eiendom, men derimot å leve i nomadiske, kommunistiske samfunn. For å oppsummere; menneskets natur er formet av våre materielle forhold. Og i takt med at de materielle forholdene endrer seg, så endres den menneskelige natur. Derfor er det åpenlyst at den såkalte ’menneskelige natur’ kan og vil endre seg i fremtiden under sosialismen. I takt med at mangel forsvinner, så vil grådighet og konkurranse også forsvinne.

”Vi diskuterte også hvordan all undertrykkelse oppstod med utviklingen av privateiendommen. Samfunnet var oppdelt mellom de utnyttede og utnytterne – mellom produsentene og eierne av overskuddet. Kampen mellom disse nye etablerte klassene innebar at den herskende klasse behøvde å sikre sin posisjon ved å undertrykke arbeiderne. Over et par hundre år føre dette til at staten oppstod, som består av bevæpnede grupper av menn som opprettholder lov og orden, forsvarer privateiendommen og holder de utbyttede klassene på plass. Som Marx berømt sa ’alle tidligere samfunns historie er klassekampens historie’. Ettersom undertrykkelsen begynte med klassesamfunnet, så vi kan kun endelig gjøre en ende på undertrykkelse ved å avskaffe klassesamfunnet”.

Sosialisme i vår livstid

Utover de mange engasjerte politiske diskusjonene som ble avholdt, så var det også en ekstremt suksessfull innsamling til IMT’s kampfond. Disse pengene er avgjørende for å hjelpe til med å drive og utvide In Defence of Marxism hjemmesiden, så vel som å bygge forbindelser til marxister verden over: fra det amerikanske kontinentet, til Asia og Afrika.

World school 2019 3 Image Socialist Appeal
Dette års innsamling slo rekorder – svimlende 135.000 Euro! Bilde: Socialist Appeal

Dette års innsamling slo rekorder – svimlende 135.000 Euro (1,353,611 NOK). Dette er en klar indikator på den entusiastiske og optimistiske stemningen hos marxister verden over.

Denne optimismen var også tydelig på skolens siste dag, der kamerater talte om arbeidet som utføres for å bygge marxistiske krefter i hvert land. Det generelle bildet var klart: Marxistene vokser i antall – også i kvalitet – alle steder.

Tradisjonen tro, den siste kvelden på skolen, skiftet kameratene på å synge revolusjonære sanger fra deres respektive land. Opptredenene markerte en passende avslutning på en fantastisk uke.

Den årlige internasjonale forsamlingen av kapitalister i Davos og andre steder, i disse dager, er utvilsomt kjennetegnet av en pessimistisk stemning. I kontrast til dette er marxistene fulle av håp og entusiasme, selvsikre i styrken på våre ideer og potensialet for å oppleve sosialisme i vår levetid.

[Bli med oss i Sosialistisk Revolusjon i å bygge opp marxismens krefter, nasjonalt og internasjonalt, og organisere deg for revolusjon!]